Статут

Художествена галерия „Христо Цокев“ ви уведомява, че поради промяна в културния си календар удължава срока за приемане на творбите за Национално триенале „МОСТОВЕ“ ДО 16 ЮНИ, включително. Журирането ще се проведе на 19 юни. Останалите дати и условия по статута остават непроменени.

С Т А Т У Т
Национално триенале „МОСТОВЕ“

Изложбата се провежда под патронажа на кмета на Община Габрово

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Националното триенале, което се провежда в гр. Габрово е изложба за
съвременна живопис на тема: „МОСТОВЕ”.
2. Организира се на всеки три години. През месец юли 2021 г. ще бъде
второто издание.
3. В Национално триенале „МОСТОВЕ” могат да участват художници с
живописни произведения, посветени на темата, които приемат условията
на този статут.
Заглавието включва два аспекта:
Във философски аспект – МОСТЪТ е израз на вечното желание на чове-
ка да преодолява, да покорява, да опознава да свързва. Следствие на стре-
межа му за противопоставяне на деления, граници, бариери, пропасти.
Във втория аспект моста се разглежда, като едно от най-значимите съо-
ръжения, построени от човека. Той е по-значим и устойчив от къщите и
по-свещен от храмовете, защото е по-достъпен. Принадлежи на всички /
независимо от възраст, народност, раса, религия/ и е еднакъв за всички.
Преодолява разстояния, построен винаги там, където се кръстосват най-
много човешки нужди и съдби.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
4. Организатори на Национално триенале „МОСТОВЕ” са Художествена
галерия „Христо Цокев”, Община Габрово, Министерство на културата.
5. Национално триенале „МОСТОВЕ” се провежда под патронажа на
Кмета на Община Габрово.
6.(1) Организаторите предварително обсъждат и съгласуват всички въ-
проси, касаещи организирането и провеждането на триеналето, заедно с
представители на СБХ.
(2) Оперативната работа се извършва от Художествена галерия „Христо
Цокев”.
7. (1) Селектирането на творбите и наградите се определят от жури в
7 членен състав, утвърден със Заповед на Кмета на Община Габрово.
(2) Съставът на журито включва по един представител на Министерство
на културата, Община Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев” и
четирима представители на СБХ.
(3) Решението на журито се взема с мнозинство и не подлежи на
обжалване.
(4) Член на журито не може да бъде номиниран за награда.
8. Експозицията на Национално триенале „МОСТОВЕ” се представя в
залите на Художествена галерия „Христо Цокев”.
9. Представянето на изложбата е съпроводено с пълен каталог на
участващите и техните творби.
10. Номинираните творби остават във фонда на Художествена галерия
„Христо Цокев”.
11. Трианалето се финансира от Министерство на културата на Републи-
ка България, Община Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев”,
спонсори, дарители.
III. НАГРАДИ
12. На номинираните от журито кандидати за награди в Национално три-
енале „МОСТОВЕ” за съответната година се връчват следните парични
награди:
▪ Награда на Община Габрово – 1200 лв. и Диплом. Право на самостоя-
телна изложба в Художествена галерия „Христо Цокев” през следващата
календарна година.
▪ Награда от Министерство на културата – 1000 лв. и диплом.
▪ Награда на СБХ – предметна награда /творба/ и диплом.
▪ Награда на Художествена галерия „Христо Цокев” – 800 лв. и диплом.
▪ Награда на ХГ „Христо Цокев“ за млад автор /до 35 год./ – 600 лв. и
диплом.
▪ Награда на ХГ „Христо Цокев“ /в категория млад автор/ – участие в
пленер.
▪ Награда на Областен управител Габрово – предметна награда и диплом.
▪ Награди на имена на спонсори.
13. Министерство на културата има финансов ангажимент единствено към
наградата в размер на 1000 лв. И грамота, носеща името на институцията.
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
14. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат ус-
ловията на този статут.
15. Творбите се изпращат на адреса на галерията:
5300 Габрово
Художествена галерия „Христо Цокев”
Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №10
Национално триенале „МОСТОВЕ”
16. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до
посочения адрес и обратно.
17. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.
18. Представените произведения трябва да са оригинали, да са
собственост на автора и да не са участвали в други изложби.
19.(1) Приемат се само живописни творби. Техниката и материалът са по
избор на автора. Максимален размер 200 см. на голямата страна, с рамка.
(2) Творбите да са в подходящ за експониране вид.
(3) На гърба на творбата авторът трябва да посочи името си,
наименованието на произведението, годината на създаване и техника.
(4) Авторите изпращат творбите си с попълнен формуляр за участие,
написан четливо с печатни букви, етикети за връщане на произведенията,
придружени от банкова разписка за платена такса за участие.
(5) Таксата за участие е 20 лв. и се заплаща на място в галерията или се
превежда по банков път по сметката на ХГ „Христо Цокев”:
Банка ДСК ЕАД клон Габрово
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93003198106301
(6) Авторите не платили определената такса, нямат право на участие в
изложбата.
20. Художествена галерия „Христо Цокев” гарантира сигурността на
получените творби и не поема отговорност за изгубените или повредени
по време на транспортиране.
21. Авторите получават обратно /за своя сметка/ на адреса посочен от тях,
или прибират лично творбите си до 1 месец след закриване на изложбата.
22. Всеки участник в Триеналето получава безплатен каталог на изложбата
и сертификат за участие в него.
23. Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се
представят в сайта на Художествена галерия „Христо Цокев”.
24. ХГ „Христо Цокев” си запазва правото да репродуцира одобрените
творби и да ги публикува в свои издания.
V. СРОКОВЕ
16 юни – краен срок за получаване на творбите;
19 юни – журиране на творбите;
2 юли – откриване на изложбата;
31 август – закриване.
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
25. Национално триенале „МОСТОВЕ” се включва в Националния
културен календар за съответната година и проявите на Община Габро-
во. 26. Актуална информация за провеждането на Национално триенале
„МОСТОВЕ” и резултатите от всяко издание се публикуват на сайта на
ХГ „Христо Цокев” – Габрово.
27. Организаторите се задължават да поставят логото на Национално
триенале по живопис „МОСТОВЕ” – Габрово, заедно с изписване на
организатoрите, а именно: Министерство на културата, Община
Габрово, ХГ „Христо Цокев”, Съюз на българските художници върху всич-
ки рекламни и информационни материали свързани с изложбата.
За допълнителна информация:

Начало


e-mail: office@gallerygabrovo.com